vanadurga ca durbodha mahadurga prakirtita || 150||, phalasrutih மஹாமாயா ஸதுஷ்பாரா மூலப்ரக்றுதிரீஶிகா || 10||, ஸம்ஸாரயோனிஃ ஸகலா ஸர்வஶக்திஸமுத்பவா | ஸர்வபாபவினிர்முக்தா ஸர்வபன்தவிவர்ஜிதா || 98||, ஸாம்க்யயோகஸமாக்யாதா அப்ரமேயா முனீடிதா |

Sri Lalita Sahasranama stotram-phalasrutih. ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வவன்த்யா னித்யமுக்தா ஸுமானஸா || 28||, மஹேன்த்ரோபேன்த்ரனமிதா ஶாங்கரீஶானுவர்தினீ | Durga Sahasranamam means names of supreme Goddess Durga Shri Durga Sahasranam names describe qualities of Mata Durga Each. Are you sure you want to unsubscribe? sadakirtih sarvabhutasaya devi satampriya || 63||, brahmamurtikala caiva krttika kanjamalini | Shanmukha Pratimukha Satanamavali — 3. Durga is known as durgati-hAriNi — one who destroys misfortunes! தேன னாம்னாம் ஸஹஸ்ரேண பூஜயன் காமமாப்னுஹி || 10||, இத்யுக்த்வான்தர்ஹிதாயாம் து ஹ்றுதயே ஸ்புரிதம் ததா | mahamaya saduspara mulaprakrtirisika || 10||, samsarayonih sakala sarvasaktisamudbhava | krtyapraharini caiva maranoccatani tatha || 146||, surasurapravandyanghrirmohaghni nnanadayini | You need to be a registered user to enjoy the benefits of Rewards Program. Sri Krishna Sahasranama stotram — II.

om hrim kalabhrabham kataksairarikulabhayadam maulibaddhendurekham கபாலினீ ஶாகலினீ கலாகலிதவிக்ரஹா || 134||, ஸர்வஶக்திவிமுக்தா ச கர்ணிகாரதரா‌உக்ஷரா| manisini sudhavani vinavadanatatpara || 122||, svetavahanisevya ca lasanmatirarundhati | Page 2. ஷட்வைரினிக்ரஹகரீ வைரிவித்ராவிணீ ததா || 147||, பூதஸேவ்யா பூததாத்ரீ பூதபீடாவிமர்திகா | ப்ராணேஶ்வரீ ப்ராணரூபா ப்ரதானபுருஷேஶ்வரீ || 7||, ஸர்வஶக்திகலா‌உகாமா மஹிஷேஷ்டவினாஶினீ | ப்ரோச்யதே கார்யஜனனீ னித்யப்ரஸவதர்மிணீ || 19||, ஸர்கப்ரலயமுக்தா ச ஸ்றுஷ்டிஸ்தித்யன்ததர்மிணீ | 108 names of Surya (pdf, 103kb) 1008 names .... Names of Lakshmi - All names below are to be prefixed with “Om” and suffixed with nama 1008 NAMES OF DEVI LAKSHMI. I FOUND VERSE 33 to 34 one line is missing, anagha shankari vidya pavitra sarva sakshini ||34 Shanmukha Pratimukha Satanamavali — 4. Sati. Please enter Valid details Ok got it! visuddhasukulodbhuta bindunadasamadrta || 99||, sambhuvamankaga caiva sasitulyanibhanana | sarvakaryaniyantri ca sarvabhutesvaresvari || 8||, angadadidhara caiva tatha mukutadharini | காத்யாயனீ சண்டிகா ச சண்டீ ஹைமவதீ ததா || 140||, தாக்ஷாயணீ ஸதீ சைவ பவானீ ஸர்வமங்கலா | ஜகன்மாதா ஜகன்ம்றுத்யுர்ஜராதீதா ச புத்திதா || 55||, ஸித்திதாத்ரீ ரத்னகர்பா ரத்னகர்பாஶ்ரயா பரா | mahamahisadarpaghni padmamala‌உghaharini || 37||, vicitramukuta rama kamadata prakirtita | ஸரஸ்வதீ ஸர்வவித்யா ஜகஜ்ஜ்யேஷ்டா ஸுமங்கலா || 32||, வாக்தேவீ வரதா வர்யா கீர்திஃ ஸர்வார்தஸாதிகா | srnu narada devarse lokanugrahakamyaya | mahavibhutirdurdarsa mulaprakrtisambhava || 12||, anadyanantavibhava parartha purusaranih | anekanekahasta ca kalatrayavivarjita || 23||, brahmajanma haraprita matirbrahmasivatmika | In the same text in a different location, Goddess Parvati tells Lord Krishna that she indeed is Lakshmi and takes different forms along with the Avatars of Vishnu as his consort. Notify me of new comments via email. tadgrham punyadam ksetram devisannidhyakarakam || 9||, etasya stotramukhyasya pathakah sresthamantravit |

sumbhadimathana bhaktahrdgahvaranivasini || 91||, jagatttrayarani siddhasankalpa kamada tatha | SRI LALITHA STOTRA NAMAVALI Vishuji org. Shanmukha Pratimukha Satanamavali — 2. Durgga you sure you want to remove this from your watching list? unmulini sarvasabha sarvapratyayasaksini || 60||, susaumya candravadana tanḍavasaktamanasa | In Rudra YamalaLord Shiva mentions that Radha is the root of the universe and everything came from her this message occurs in Brahma Vaivarta Puran too. mahendrabhagini satya satyabhasa sukomala || 85||, vama ca pancatapasam varadatri prakirtita | sarva sarvatmika visva jyotirupaksaramrta || 4||, santa pratistha sarvesa nivrttiramrtaprada | vacyavarnesvari vidya durjaya duratikrama || 86||, kalaratrirmahavega virabhadrapriya hita | ஸ்வாஹா விஶ்வம்பரா ஸித்திஃ ஸாத்யா மேதா த்றுதிஃ க்றுதிஃ || 34||, ஸுனீதிஃ ஸம்க்றுதிஶ்சைவ கீர்திதா னரவாஹினீ |

Viswanathan (Disciple of Sri Sri Vimarshanandanathendra Saraswati Swamigal), Sahasra Chandi Maha Yagnam 2019 - San Jose, Shata Chandi Maha Yagnam 2019 - New Jersey, 2019 Sri Subha Siddhi Vinayaka Maha Kumbhabhishekam, 2018 Nanganallur Sri Raja Rajeswari Temple Maha Kumbhabhishekam, Lalitha Sahasranama Koti Archana - Puja Vidhi and Namavali, Durga Saptashati (Devi Mahatmyam and other Stotrams) Parayana Krama Ebook. ஶங்கம் சக்ரம் க்றுபாணம் த்ரிஶிகமபி கரைருத்வஹன்தீம் த்ரினேத்ராம் |

Fill in your details below or click an icon to log in: You are commenting using your WordPress.com account. மஹாவிபூதிதா‌உ‌உராத்யா ஸரோஜனிலயா‌உஸமா || 103||, அஷ்டாதஶபுஜா‌உனாதிர்னீலோத்பலதலாக்ஷிணீ | பத்மானன்தா பத்மனிபா னித்யபுஷ்டா க்றுதோத்பவா || 84||, னாராயணீ துஷ்டஶிக்ஷா ஸூர்யமாதா வ்றுஷப்ரியா | So whatever name we choose to call, it is essentially the same – mUlaprakRRirIshvarI. ரக்தபீஜனிஹன்த்ரீ ச தைத்யஸங்கவிமர்தினீ || 126||, ஸிம்ஹாரூடா ஸிம்ஹிகாஸ்யா தைத்யஶோணிதபாயினீ | மேனாயாம் ப்ரஹ்மவாதின்யாம் ப்ராதுர்பூதா ஹரப்ரியா || 4||, மஹதா தபஸா‌உ‌உராத்ய ஶங்கரம் லோகஶங்கரம் | ஸ்வஸுதாயாஃ பரிக்ஷீணே வஸிஷ்டேன ப்ரபோதிதஃ || 6||, த்ரிலோகஜனனீ ஸேயம் ப்ரஸன்னா த்வயி புண்யதஃ | ததா ப்ரஸன்னா ஸா துர்கா பிதரம் ப்ராஹ னன்தினீ || 9||, மத்ப்ரஸாதாத்பரம் ஸ்தோத்ரம் ஹ்றுதயே ப்ரதிபாஸதாம் |

Sri Durga Sahasranamam — Tantraraja Tantram. svasutayah pariksine vasisthena prabodhitah || 6||, trilokajanani seyam prasanna tvayi punyatah | ஸங்கர்ஷிணீ ஜகத்தாத்ரீ காமயோனிஃ கிரீடினீ || 116||, ஐன்த்ரீ த்ரைலோக்யனமிதா வைஷ்ணவீ பரமேஶ்வரீ |

சன்தோனுஷ்டுப் ஜபோ தேவ்யாஃ ப்ரீதயே க்ரியதே ஸதா || 13||, அஸ்ய ஶ்ரீதுர்காஸ்தோத்ரமஹாமன்த்ரஸ்ய | ஹிமவான் றுஷிஃ | அனுஷ்டுப் சன்தஃ | sankarsini jagaddhatri kamayonih kiritini || 116||, aindri trailokyanamita vaisnavi paramesvari | மஹாஶ்ரயா மஹாமன்த்ரா மஹாதேவமனோரமா || 70||, வ்யோமலக்ஷ்மீஃ ஸிம்ஹரதா சேகிதானா‌உமிதப்ரபா | hinkrtih sankari santirgandharvaganasevita || 52||, vaisvanari mahasula devasena bhavapriya | Share. anantagunagambhira hyuronilamaniprabha || 31||, sarojanilaya ganga yogidhyeya‌உsurardini | ஸூர்யான்தரஸ்திதா சைவ ஸத்ப்ரதிஷ்டதவிக்ரஹா || 139||, னிவ்றுத்தா ப்ரோச்யதே ஜ்ஞானபாரகா பர்வதாத்மஜா | Share this: … Krishna Ashtottara satanama stotram. த்ரிஶக்திஜனனீ ஜன்யா ஷட்ஸூத்ரபரிவர்ணிதா || 115||, ஸுதௌதகர்மணா‌உ‌உராத்யா யுகான்ததஹனாத்மிகா |

tena namnam sahasrena pujayan kamamapnuhi || 10||, ityuktvantarhitayam tu hrdaye sphuritam tada |

0 0 upvotes, Mark this document as useful 0 0 downvotes, Mark this document as not useful Embed. னாரதஸ்துதசாரித்ரா வரதேஶா வரப்ரதா || 148||, வாமதேவஸ்துதா சைவ காமதா ஸோமஶேகரா | சாணூரஹன்த்ரீ னீதிஜ்ஞா காமரூபா த்ரயீதனுஃ || 119||, வ்ரதஸ்னாதா தர்மஶீலா ஸிம்ஹாஸனனிவாஸினீ | ⇒ Durga Dakaradi Sahasranama Stotram In Tamil. niryantra yantravahastha nandini rudrakalika || 39||, adityavarna kaumari mayuravaravahini | வ்யவஹாரே ச ஜயதம் ஶத்ருபாதானிவாரகம் || 3||, தம்பத்யோஃ கலஹே ப்ராப்தே மிதஃ ப்ரேமாபிவர்தகம் |

வ்யோமமூர்திர்வ்யோமஸம்ஸ்தா வ்யோமதாரா‌உச்யுதா‌உதுலா || 5||, அனாதினிதனா‌உமோகா காரணாத்மகலாகுலா | sargasthityantakrccaiva sudurvacya duratyaya || 13||, sabdagamya sabdamaya sabdakhyanandavigraha | ஓம் ஹ்ரீம் காலாப்ராபாம் கடாக்ஷைரரிகுலபயதாம் மௌலிபத்தேன்துரேகாம் 1 / 2. sahasranAma documents and pdfs. வதனாம் பத்ம பத்ராயதாக்ஷீம், ஹேமாபாம் பீதவஸ்த்ராம், பக்த-நம்ராம் பவானீம், ஸ்ரீவித்யாம் சாந்த-மூர்த்திம், ஸகலஸுரநுதாம் ஸர்வஸம்பத்-ப்ரதாத்ரீம் || 3||, ஸகுங்கும-விலேபனா-மளிகசும்பி – கஸ்தூரிகாம், ஜபாகுஸுமபாஸுராம் ஜபவிதௌ ஸ்மரே-தம்பிகாம் ||, சிதக்னி-குண்ட-ஸம்பூதா தேவகார்ய-ஸமுத்யதா ||1||, ராகஸ்வரூப-பாசாட்யா க்ரோதாகாராங்குசோஜ்ஜ்வலா ||2||, நிஜாருண-ப்ரபாபூர-மஜ்ஜத் ப்ரஹ்மாண்ட-மண்டலா ||3||, குருவிந்தமணி-ச்ரேணீ-கனத்-கோடீர-மண்டிதா ||4||, முகசந்த்ர-களங்காப-ம்ருகநாபி விசேஷகா ||5||, வக்த்ர-லக்ஷ்மீ-பரீவாஹ-சலன்-மீனாப-லோசனா ||6||, தாராகாந்தி-திரஸ்காரி நாஸாபரண-பாஸுரா ||7||, நவ-வித்ரும-பிம்பஸ்ரீ-ந்யக்காரி ரதனச்சதா ||9||, சுத்த-வித்யாங்குராகார-த்விஜபங்க்த்தி-த்வயோஜ்ஜ்வலா |, கர்ப்பூர-வீடிகாமோத-ஸமாகர்ஷி-திகந்தரா ||10||, நிஜ-ஸல்லாப-மாதுர்ய-விநிர்ப்பர்த்ஸித-கச்சபீ |, மந்த-ஸ்மித-ப்ரபாபூர-மஜ்ஜத்- காமேச-மானஸா ||11||, காமேச-பத்த-மாங்கல்ய-ஸூத்ர- சோபித- கந்தரா ||12||, ரத்னக்ரைவேய-சிந்தாக-லோல-முக்தா-பலான்விதா||13||, ஸ்தனபார-தலன்-மத்ய- பட்டபந்த-வலித்ரயா ||15||, அருணாருண-கௌஸும்ப-வஸ்த்ர-பாஸ்வத்- கடீதடீ |, ரத்ன-கிங்கிணிகாரம்ய- ரசநா-தாம-பூஷிதா ||16||, காமேச-ஜ்ஞாத-ஸௌபாக்ய-மார்தவோரு-த்வயான்விதா |, மாணிக்ய-முகுடாகார-ஜானுத்வய-விராஜிதா ||17||, இந்த்ரகோப-பரிக்ஷிப்த-ஸ்மரதூணாப- ஜங்கிகா |, கூடகுல்பா கூர்மப்ருஷ்ட-ஜயிஷ்ணு-ப்ரபதான்விதா ||18||, ஸிஞ்ஜான-மணிமஞ்ஜீர- மண்டித-ஸ்ரீபதாம்புஜா |, சிவ-காமேச்வராங்கஸ்தா சிவா ஸ்வாதீனவல்லபா ||21||, ஸுமேரு-மத்யச்ருங்கஸ்தா ஸ்ரீமந்நகர நகர-நாயிகா |, சிந்தாமணி-க்ருஹாந்தஸ்தா பஞ்ச-ப்ரஹ்மாஸநஸ்திதா ||22||, ஸுதாஸாகர-மத்யஸ்தா காமாக்ஷீ காமதாயினீ||23||, பண்டாஸுர-வதோத்யுக்த சக்திஸேநா-ஸமன்விதா || 24||, அச்வாரூடாதிஷ்டிதாச்வ-கோடி-கோடிபி-ராவ்ருதா ||25||, கேயசக்ர-ரதாரூட-மந்த்ரிணீ-பரிஸேவிதா || 26||, ஜ்வாலாமாலிநிகாக்ஷிப்த-வஹ்நி-ப்ராகார-மத்யகா || 27||, பண்டஸைந்ய-வதோத்யுக்த-சக்தி-விக்ரம-ஹர்ஷிதா |, நித்யா-பராக்ரமாடோப-நிரீக்ஷண-ஸமுத்ஸுகா || 28||, பண்டபுத்ர-வதோத்யுக்த-பாலா-விக்ரம-நந்திதா |, மந்த்ரிண்யம்பா-விரசித-விஷங்க-வத-தோஷிதா || 29||, காமேச்வர-முகாலோக-கல்பித-ஸ்ரீகணேச்வரா||30||, மஹாகணேச-நிர்ப்பின்ன-விக்னயந்த்ர-ப்ரஹர்ஷிதா |, பண்டாஸுரேந்த்ர-நிர்முக்த சஸ்த்ர-ப்ரத்யஸ்த்ர-வர்ஷிணீ ||31||, மஹா-பாசுபதாஸ்த்ராக்னி-நிர்தக்தாஸுர–ஸைநிகா || 32||, காமேச்வராஸ்த்ர-நிர்தக்த-ஸபண்டாஸுர-சூன்யகா |, ப்ரஹ்மோபேந்த்ர-மஹேந்த்ராதி-தேவ-ஸம்ஸ்துத-வைபவா||33||, ஸ்ரீமத்-வாக்பவ-கூடைக- ஸ்வரூப-முக-பங்கஜா || 34||, சக்தி-கூடைகதாபன்ன- கட்யதோ-பாக-தாரிணீ || 35||, குலாம்ருதைக-ரஸிகா குலஸங்கேத-பாலினீ || 36 ||, மணிபூராந்தருதிதா விஷ்ணுக்ரந்தி-விபேதினீ ||38||, ஆஜ்ஞா-சக்ராந்தராலஸ்தா ருத்ரக்ரந்தி-விபேதினீ |, ஸஹஸ்ராராம்புஜாரூடா ஸுதாஸாராபி-வர்ஷிணீ || 39||, மஹாசக்தி : குண்டலினீ பிஸதந்து-தனீயஸீ || 40||, பத்ரப்ரியா பத்ரமூர்த்திர்-பக்தஸௌபாக்ய-தாயினீ ||41||, பக்திப்ரியாபக்திகம்யா பக்திவச்யா பயாபஹா |, சாம்பவீ சாரதாராத்யா சர்வாணீ சர்மதாயினீ||42||, சாங்கரீஸ்ரீகரீ ஸாத்வீ சரச்சந்த்ர நிபாநநா |, சாதோதரீசாந்திமதீ நிராதாரா நிரஞ்ஜனா || 43||, நிர்லேபா நிர்மலா நித்யா நிராகாரா நிராகுலா |, நிர்குணா நிஷ்கலா சாந்தாநிஷ்காமாநிருபப்லவா||44||, நித்யமுக்தா நிர்விகாரா நிஷ்ப்ரபஞ்சா நிராச்ரயா |, நித்யசுத்தா நித்யபுத்தா நிரவத்யா நிரந்தரா ||45||, நிஷ்காரணா நிஷ்கலங்கா நிருபாதிர் நிரீச்வரா |, நிச்சிந்தா நிரஹங்காரா நிர்மோஹா மோஹநாசினீ |, நிர்மமா மமதாஹந்த்ரீ நிஷ்பாபா பாபநாசினீ ||47 ||, நிஷ்க்ரோதா க்ரோதசமநீ நிர்லோபா லோபநாசினீ |, நி:ஸ்ஸம்சயா ஸம்சயக்னீ நிர்ப்பவா பவநாசினீ || 48||, நிர்விகல்பா நிராபாதா நிர்ப்பேதா பேதநாசினீ |, நிர்நாசா ம்ருத்யுமதனீநிஷ்க்ரியா நிஷ்பரிக்ரஹா ||49||, துர்லபா துர்க்கமா துர்க்கா து:க்கஹந்த்ரீ ஸுகப்ரதா ||50||, ஸர்வஜ்ஞா ஸாந்த்ரகருணா ஸமாநாதிக வர்ஜிதா ||51||, ஸர்வேச்வரீ ஸர்வமயீ ஸர்வமந்த்ர-ஸ்வரூபிணீ ||52||, ஸர்வ-யந்த்ராத்மிகா-ஸர்வ-தந்த்ரரூபா மனோன்மனீ |, மாஹேச்வரீமஹாதேவீ மஹாலக்ஷ்மீர்-ம்ருடப்ரியா ||53||, மஹாமாயா மஹாஸத்வா மஹாசக்திர்-மஹாரதி: ||54||, மஹாபுத்திர்-மஹாஸித்திர் மஹாயோகேச்வரேச்வரீ || 55||, மஹாதந்த்ரா மஹாமந்த்ரா மஹாயந்த்ரா மஹாஸநா |, சதுஷ்ஷஷ்ட்-யுபசாராட்யா சதுஷ்ஷஷ்டி-கலாமயீ |, மனுவித்யா சந்த்ரவித்யா சந்த்ரமண்டல மத்யகா |, சாருரூபா சாருஹாஸா சாருசந்த்ர-கலாதரா ||59||, சின்மயீ பரமாநந்தா விஜ்ஞான-கனரூபிணீ ||61||, த்யான-த்யாத்ரு-த்யேயரூபா தர்மாதர்ம-விவர்ஜிதா |, விச்வரூபா ஜாகரிணீ ஸ்வபந்தீ தைஜஸாத்மிகா ||62||, ஸுப்தா ப்ராஜ்ஞாத்மிகா துர்யா ஸர்வாவஸ்தா-விவர்ஜிதா |, ஸ்ருஷ்டிகர்த்ரீ ப்ரஹ்மரூபா கோப்த்ரீ கோவிந்தரூபிணீ ||63||, ஸதாசிவாSனுக்ரஹதா பஞ்சக்ருத்யபராயணா ||64||, ஸஹஸ்ரசீர்ஷ-வதநா-ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரபாத்||66||, நிஜாஜ்ஞாரூப-நிகமா புண்யாபுண்ய-பலப்ரதா ||67||, ச்ருதி-ஸீமந்த-ஸிந்தூரீ-க்ருத- பாதாப்ஜதூலிகா |, ஸகலாகம-ஸந்தோஹ-சுக்தி-ஸம்புட மௌக்திகா ||68||, புருஷார்த்த-ப்ரதா பூர்ணா போகினீ புவனேச்வரீ |, அம்பிகாSனாதி-நிதனா ஹரிப்ரஹ்மேந்த்ர ஸேவிதா ||69||, ஹ்ரீங்காரீ ஹ்ரீமதீ ஹ்ருத்யா ஹேயோபாதேய வர்ஜிதா ||70||, ரஞ்ஜனீ ரமணீ ரஸ்யா ரணத்கிங்கிணி-மேகலா ||71||, ரக்ஷாகரீ ராக்ஷஸக்னீ ராமா ரமணலம்படா ||72||, விச்வாதிகா வேதவேத்யா விந்த்யாசல-நிவாஸிநீ |, விதாத்ரீ வேதஜநநீ விஷ்ணுமாயா விலாஸிநீ ||75||, க்ஷேத்ரஸ்வரூபா க்ஷேத்ரேசீ க்ஷேத்ர-க்ஷேத்ரஜ்ஞபாலினீ |, க்ஷயவ்ருத்தி-விநிர்முக்தா க்ஷேத்ரபால-ஸமர்ச்சிதா || 76||, வாக்வாதினீ வாமகேசீ வன்ஹிமண்டல-வாஸிநீ ||77||, ஸம்ஹ்ருதாசேஷ-பாஷண்டாஸதாசார-ப்ரவர்த்திகா|| 78||, தாபத்ரயாக்னி-ஸந்தப்த-ஸமாஹ்லாதன-சந்த்ரிகா |, சிதிஸ்-தத்பத-லக்ஷ்யார்த்தா சிதேகரஸ-ரூபிணீ |, ஸ்வாத்மாநந்த-லவீபூத-ப்ரஹ்மாத்யானந்த-ஸந்ததி: ||80||, பரா ப்ரத்யக்-சிதீ-ரூபா பச்யந்தீ பரதேவதா |, மத்யமா வைகரீரூபா பக்த-மானஸ ஹம்ஸிகா ||81||, ச்ருங்கார-ரஸ-ஸம்பூர்ணா ஜயா ஜாலந்தர ஸ்திதா ||82||, ரஹோ-யாகக்ரமாராத்யா ரஹஸ்தர்பண-தர்ப்பிதா ||83||, ஸத்ய:-ப்ரஸாதினீ விச்வஸாக்ஷிணீஸாக்ஷிவர்ஜிதா |, ஷடங்க-தேவதாயுக்தா ஷாட்குண்ய-பரிபூரிதா ||84||, நித்யக்லின்னா நிருபமா நிர்வாணஸுக-தாயினீ |, நித்யா-ஷோடசிகா-ரூபா ஸ்ரீகண்டார்த்தசரீரிணீ || 85||, மூலப்ரக்ருதி ரவ்யக்தா வ்யக்தாவ்யக்த-ஸ்வரூபிணீ ||86||, வ்யாபினீவிவிதாகாரா வித்யாவித்யா-ஸ்வரூபிணீ |, சிவதூதீ சிவாராத்யாசிவமூர்த்தீ: சிவங்கரீ ||88||, சிவப்ரியா சிவபரா சிஷ்டேஷ்டா சிஷ்டபூஜிதா |, சிச்சக்திச்-சேதனா-ரூபாஜடசக்திர் ஜடாத்மிகா |, காயத்ரீவ்யாஹ்ருதி: ஸந்த்யா த்விஜப்ருந்த-நிஷேவிதா || 90||, நி: ஸீம-மஹிமா நித்ய-யௌவநா மதசாலினீ || 91||, சந்தன-த்ரவ-திக்தாங்கீ சாம்பேய-குஸும-ப்ரியா ||92||, குலகுண்டாலயாகௌலமார்க்க-தத்பர-ஸேவிதா ||93||, குமாரகணநாதாம்பா துஷ்டி: புஷ்டிர்-மதிர்-த்ருதி: |, சாந்தி:ஸ்வஸ்திமதீ காந்திர்-நந்தினீவிக்நநாசினீ ||94||, காலகண்டீ காந்திமதீ க்ஷோபிணீஸூக்ஷ்மரூபிணீ ||96||, ஸித்தேச்வரீஸித்தவித்யா ஸித்தமாதா யசஸ்விநீ ||97||, விசுத்தி-சக்ர-நிலயா-SSரக்தவர்ணா த்ரிலோசனா |, அம்ருதாதி-மஹாசக்தி ஸம்வ்ருதாடாகினீச்வரீ ||99||, தம்ஷ்ட்ரோஜ்வலாக்ஷமாலாதி-தராருதிரஸம்ஸ்திதா ||100||, காலராத்ர்யாதி-சக்த்யௌக-வ்ருதா ஸ்நிக்தௌதனப்ரியா |, மஹாவீரேந்த்ர-வரதா ராகிண்யம்பா ஸ்வரூபிணீ ||101||, வஜ்ராதிகாயுதோபேதா டாமர்யாதிபி-ராவ்ருதா ||102||, ரக்தவர்ணா மாம்ஸநிஷ்டா குடான்ன-ப்ரீத-மானஸா |, ஸமஸ்த பக்த-ஸுகதா லாகிந்யம்பா-ஸ்வரூபிணீ ||103||, ஸ்வாதிஷ்டாநாம்புஜகதா சதுர்வக்த்ர-மநோஹரா |, சூலாத்யாயுத-ஸம்பந்நா பீதவர்ணாSதிகர்விதா ||104||, மேதோநிஷ்டா மதுப்ரீதா பந்திந்யாதி-ஸமன்விதா |, தத்யன்னாஸக்த-ஹ்ருதயா காகினீ-ரூப-தாரிணீ ||105||, மூலாதாராம்புஜாரூடா பஞ்சவக்த்ராஸ்தி-ஸம்ஸ்திதா |, அங்குசாதி-ப்ரஹரணா வரதாதி-நிஷேவிதா ||106||, முத்கௌதநாஸக்த-சித்தா ஸாகின்யம்பா-ஸ்வரூபிணீ |, ஆஜ்ஞா-சக்ராப்ஜநிலயா சுக்லவர்ணாஷடாநநா ||107||, மஜ்ஜா-ஸம்ஸ்தா ஹம்ஸவதீ-முக்ய-சக்தி ஸமன்விதா |, ஹரித்ரான்னைக-ரஸிகா ஹாகிநீ-ரூபதாரிணீ ||108||, ஸர்வாயுத-தரா சுக்ல ஸம்ஸ்திதா ஸர்வதோமுகீ ||109||, ஸர்வௌதன-ப்ரீதசித்தா யாகிந்யம்பா-ஸ்வரூபிணீ |, ஸ்வாஹா ஸ்வதாSமதிர்மேதா ச்ருதிஸ்ம்ருதிரனுத்தமா ||110||, புண்யகீர்த்தி: புண்யலப்யா புண்ய-ச்ரவண-கீர்த்தனா |, புலோமஜார்ச்சிதா-பந்தமோசனீ பர்ப்பராலகா ||111||, விமர்ச-ரூபிணீ வித்யா வியதாதி-ஜகத்ப்ரஸூ: |, ஸர்வவ்யாதி-ப்ரசமனீஸர்வம்ருத்யு-நிவாரிணீ ||112||, காத்யாயனீ காலஹந்த்ரீ கமலாக்ஷ-நிஷேவிதா ||113||, ம்ருகாக்ஷீ மோஹினீ முக்யா ம்ருடானீ மித்ரரூபிணீ ||114||, நித்யத்ருப்தா பக்தநிதிர்-நியந்த்ரீ நிகிலேச்வரீ |, மைத்ர்யாதி-வாஸநாலப்யா மஹாப்ரலய ஸாக்ஷிணீ ||115||, மாத்வீபானாலஸா மத்தா மாத்ருகாவர்ண ரூபிணீ ||116||, மஹநீயா தயாமூர்த்திர்- மஹாஸாம்ராஜ்ய-சாலினீ || 117||, ஆத்மவித்யா மஹாவித்யா ஸ்ரீவித்யா காமஸேவிதா |, ஸ்ரீஷோடசாக்ஷரீ-வித்யா த்ரிகூடா காமகோடிகா ||118||, சிர:ஸ்திதா சந்த்ரநிபா பாலஸ்தேந்த்ர-த்னு:ப்ரபா ||119||, ஹ்ருதயஸ்தா ரவிப்ரக்யா த்ரிகோணாந்தர-தீபிகா |, தாக்ஷாயணீ தைத்யஹந்த்ரீ தக்ஷயஜ்ஞவிநாசினீ ||120||, தராந்தோளித தீர்க்காக்ஷீ தரஹாஸோஜ்வலன்முகீ |, குருமூர்த்திர்-குணநிதிர்-கோமாதா குஹஜன்ம-பூ: ||121||, ப்ரதிபன்-முக்ய-ராகாந்த-திதி-மண்டலபூஜிதா ||122||, ஸசாமர-ரமா-வாணீ -ஸவ்ய-தக்ஷிண-ஸேவிதா ||123||, அநேககோடி-ப்ரஹ்மாண்ட-ஜநநீ திவ்ய-விக்ரஹா || 124||, க்லீங்காரீ கேவலா குஹ்யா கைவல்யபத-தாயினீ |, த்ரிபுரா த்ரிஜகத்வந்த்யா த்ரிமூர்த்திஸ் த்ரிதசேச்வரீ ||125||, த்ர்யக்ஷரீ திவ்யகந்தாட்யா ஸிந்தூர-திலகாஞ்சிதா |, உமா சைலேந்த்ர-தநயா கௌரீகந்தர்வ-ஸேவிதா ||126||, விச்வகர்ப்பா ஸ்வர்ண-கர்ப்பாSவரதா வாகதீச்வரீ |, த்யானகம்யா-Sபரிச்சேத்யா ஜ்ஞானதா ஜ்ஞானவிக்ரஹா ||127||, ஸர்வ வேதாந்த-ஸம்வேத்யா ஸத்யாநந்த-ஸ்வரூபிணீ |, லோபாமுத்ரார்ச்சிதா லீலாக்லுப்த- ப்ரஹ்மாண்ட-மண்டலா ||128||, அத்ருச்யா த்ருச்ய-ரஹிதா விஜ்ஞாத்ரீ வேத்யவர்ஜிதா |, யோகினீ யோகதா யோக்யா யோகானந்தா யுகந்தரா || 129||, இச்சாசக்தி-ஜ்ஞானசக்தி- க்ரியாசக்தி-ஸ்வரூபிணீ |, ஸர்வாதாரா ஸுப்ரதிஷ்டா ஸதஸத்-ரூப-தாரிணீ ||130||, அஷ்டமூர்த்தி-ரஜாஜேத்ரீ லோகயாத்ரா-விதாயினீ |, ஏகாகினீ பூமரூபா நிர்த்வைதா த்வைத-வர்ஜிதா ||131||, அன்னதா வஸுதா வ்ருத்தா ப்ரஹ்மாத்மைக்ய ஸ்வரூபிணீ |, ப்ருஹதீ ப்ராஹ்மணீ ப்ராஹ்மீ ப்ரஹ்மாநந்தா பலிப்ரியா ||132||, பாஷா-ரூபா ப்ருஹத்ஸேநா பாவாபாவ-விவர்ஜிதா |, ஸுகாராத்யா சுபகரீ சோபநா-ஸுலபாகதி: ||133||, ராஜத்க்ருபா ராஜபீட-நிவேசித-நிஜாச்ரிதா ||134||, ஸாம்ராஜ்யதாயினீ ஸத்யஸந்தா ஸாகர-மேகலா ||135||, ஸர்வார்த்த-தாத்ரீ ஸாவித்ரீ ஸச்சிதானந்தரூபிணீ ||136||, ஸரஸ்வதீ சாஸ்த்ரமயீ குஹாம்பாகுஹ்யரூபிணீ ||137||, ஸம்ப்ரதாயேச்வரீ ஸாத்வீ குருமண்டல-ரூபிணீ ||138||, கணாம்பா குஹ்யகாராத்யா கோமாலாங்கீ குருப்ரியா ||139||, ஸ்வதந்த்ரா ஸர்வதந்த்ரேசீ தக்ஷிணாமூர்த்தி-ரூபிணீ |, ஸநகாதி-ஸமாராத்யா சிவஜ்ஞாநப்ரதாயிநீ ||140||, சித்கலா SSநந்த-கலிகா ப்ரேமரூபா ப்ரியங்கரீ |, நாமபாராயண-ப்ரீதா நந்திவித்யா நடேச்வரீ ||141||, மித்யா ஜகததிஷ்டாநா முக்திதா முக்திரூபிணீ |, லாஸ்யப்ரியா லயகரீ லஜ்ஜா ரம்பாதிவந்திதா ||142||, தௌர்ப்பாக்ய-தூலவாதூலா ஜராத்வாந்த-ரவிப்ரபா ||143||, பாக்யாப்தி-சந்த்ரிகா பக்தசித்த-கேகி-கநாகநா |, ரோகபர்வத-தம்போலிர் ம்ருத்யுதாரு-குடாரிகா || 144||, அபர்ணா சண்டிகா சண்ட-முண்டாஸுர-நிஷூதினீ ||145||, க்ஷராக்ஷராத்மிகா ஸர்வலோகேசீ விச்வதாரிணீ |, த்ரிவர்க்க-தாத்ரீ ஸுபகா த்ர்யம்பகா த்ரிகுணாத்மிகா ||146||, ஸ்வர்க்காபவர்க்கதா சுத்தா ஜபாபுஷ்ப-நிபாக்ருதி : |, ஓஜோவதீ த்யுதிதரா யஜ்ஞரூபா ப்ரியவ்ரதா ||147||, மஹதீ மேருநிலயா மந்தார-குஸும-ப்ரியா ||148||, வீராராத்யா விராட்ரூபா விரஜா விச்வதோமுகீ |, ப்ரத்யக்ரூபா பராகாசா ப்ராணதாப்ராணரூபிணீ ||149||, மார்த்தாண்ட-பைரவாராத்யா மந்த்ரிணீ-ந்யஸ்தராஜ்யதூ : |, த்ரிபுரேசீ ஜயத்ஸேநா நிஸ்த்ரைகுண்யா பராபரா : ||150||, கபர்த்தினீ கலாமாலா காமதுக்-காம-ரூபிணீ ||151||, புஷ்டா புராதனாபூஜ்யா புஷ்கரா புஷ்கரேக்ஷணா ||152||, பாசஹஸ்தா பாசஹந்த்ரீ பரமந்த்ரவிபேதினீ ||153||, மூர்த்தாSமூர்த்தா-Sநித்யத்ருப்தா முநிமானஸஹம்ஸிகா |, ஸத்யவ்ரதா ஸத்யரூபா ஸர்வாந்தர்யாமினீ ஸதீ ||154||, ப்ரஹ்மாணீ ப்ரஹ்மஜநநீ பஹுரூபா புதார்ச்சிதா |, ப்ரஸவித்ரீ ப்ரசண்டாSSஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டா ப்ரகடாக்ருதி: ||155||, ப்ராணேச்வரீ ப்ராணதாத்ரீ பஞ்சாசத்-பீட-ரூபிணீ |, விச்ருங்கலா விவிக்தஸ்தா வீரமாதா வியத்ப்ரஸூ: ||156||, பாவஜ்ஞா பவரோகக்னீ பவசக்ரப்ரவர்த்தினீ ||157||, சந்த:ஸாரா சாஸ்த்ரஸாரா மந்த்ரஸாரா தலோதரீ |, உதாரகீர்த்தி-ருத்தாம- வைபவா வர்ண-ரூபிணீ ||158||, ஜன்ம-ம்ருத்யு-ஜராதப்த-ஜந-விச்ராந்தி-தாயினீ |, ஸர்வோபநிஷ-துத்குஷ்டா சாந்த்யதீத-கலாத்மிகா ||159||, கல்பனா-ரஹிதா காஷ்டாSகாந்தா காந்தார்த்த-விக்ரஹா ||160||, கநத்கநக-தாடங்கா லீலா-விக்ரஹ-தாரிணீ ||161||, அஜா க்ஷயவிநிர்முக்தா முக்தா க்ஷிப்ர-ப்ரஸாதானீ |, அந்தர்முக-ஸமாராத்யா பஹிர்முக-ஸுதுர்லபா ||162||, த்ரயீ த்ரிவர்க்க-நிலயாத்ரிஸ்தாத்ரிபுர-மாலினீ |, நிராமயா நிராலம்பா ஸ்வாத்மாராமா ஸுதாஸ்ருதி: ||163||, யஜ்ஞப்ரியா யஜ்ஞகர்த்ரீ யஜமாநஸ்வரூபிணீ ||164||, தர்மாதாரா தநாத்யக்ஷா தநதாந்ய விவர்த்திநீ |, விப்ரப்ரியா விப்ரரூபா விச்வப்ரமண காரிணீ ||165||, விச்வக்ராஸா வித்ருமாபா வைஷ்ணவீ விஷ்ணுரூபிணீ |, அயோநிர் யோநி நிலயா கூடஸ்தா குலரூபிணீ ||166||, வீரகோஷ்டீப்ரியா வீரா நைஷ்கர்ம்யா நாதரூபிணீ |, விஜ்ஞாநகலநா கல்யா விதக்தா பைந்தவாஸநா ||167||, ஸாமகாநப்ரியா ஸௌம்யா ஸதாசிகுடும்பிநீ ||168||, ஸவ்யாபஸவ்ய மார்க்கஸ்தா ஸர்வாபத் விநிவாரிணீ |, ஸ்வஸ்தா ஸ்வபாவமதுரா தீரா தீரஸமர்ச்சிதா ||169||, சைதந்யார்க்ய ஸமாராத்யா சைதந்ய குஸுமப்ரியா |, ஸதோதிதா ஸதாதுஷ்டா தருணாதித்யபாடலா ||170||, தக்ஷிணா-தக்ஷிணாராத்யா தரஸ்மேர-முகாம்புஜா |, கௌலினீ-கேவலா Sனர்க்ய-கைவல்ய-பத-தாயிநீ ||171||, ஸ்தோத்ர-ப்ரியா ஸ்துதிமதீ ச்ருதி-ஸம்ஸ்துத-வைபவா |, மநஸ்விநீ மானவதீமஹேசீ மங்கலாக்ருதி: ||172||, விச்வமாதா ஜகத்தாத்ரீ விசாலாக்ஷீவிராகிணீ |, பஞ்சயஜ்ஞப்ரியா பஞ்ச-ப்ரேத-மஞ்சாதிசாயிநீ ||174||, சாச்வதீ சாச்வதைச்வர்யா சர்மதா சம்புமோஹினீ ||175||, லோகாதீதா குணாதீதா ஸர்வாதீதா சமாத்மிகா ||176||, ஸுமங்கலீ ஸுககரீ ஸுவேஷாட்யா ஸுவாஸினீ ||177||, ஸுவாஸின்யர்ச்சன-ப்ரீதா SSசோபனா சுத்தமானஸா |, பிந்துதர்ப்பண-ஸந்துஷ்டா பூர்வஜா த்ரிபுராம்பிகா ||178||, ஜ்ஞான-முத்ரா ஜ்ஞானகம்யா ஜ்ஞானஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ ||179||, யோநிமுத்ரா த்ரிகண்டேசீ த்ரிகுணாம்பா த்ரிகோணகா |, அநகாSத்புத-சாரித்ரா வாஞ்சிதார்த்த-ப்ரதாயினீ ||180||, அவ்யாஜ-கருணா-மூர்த்தி-ரஜ்ஞான-த்வாந்த-தீபிகா ||181||, ஸ்ரீசக்ரராஜ-நிலயா ஸ்ரீமத்-த்ரிபுரஸுந்தரீ ||182||, ஸ்ரீசிவா சிவசக்த்யைக்ய- ரூபிணீ லலிதாம்பிகா |, {ஏவம் ஸ்ரீலலிதாதேவ்யா நாம்நாம் ஸாஹஸ்ரகம் ஜகு :}, Click to share on Twitter (Opens in new window), Click to share on Facebook (Opens in new window).Remington Versa Max Shotgun Sling, Otcas Personal Statement, Campervan Layout Ford Transit, Sudha Murthy Parents, Tarquin Divinity 2, Texas Oag Non Custodial Parent Login, Des Mots En Kabyle, Long John Silvers Allergen Menu, Alaska Airlines Flight 261 Passenger Experience, Ben Street Bass Interview, Unprepared Fossils For Sale, The Birthmark Theme Essay, How To Clean A Rattlesnake, Mark Mazzetti Lindsay Friedman, Cassiopeia Chinese Mythology, Jim Carrey Paintings, Drake's Uncle Steve, The Spirit Of The Lord Is Great And Mighty Bible Verse, 2005 Honda Crv Antenna Removal, Choose Kind Essay, Are Isopods Edible, Electrodialysis Advantages And Disadvantages, Ddr3 Ram Speed Chart, Nasa Website Hacked 1996, Iron Ii Nitrate, Spirit And Letter Of The Law Examples, Asraam Block 6, Mark Thatcher Net Worth, Pet Adoption Chula Vista, Corolle Dolls 14, Alex Albon Parents, Sublime Documentary 2020, Christa Rivers 2020, Audi Virtual Cockpit Manual, Check Fines Nsw, 50 South Capital Salary, Rhyolite And Basalt, David Tapp Saw Wiki, Sourire D'enfer Streaming, Kuvasz Lab Mix, Sergio Gold Digger Pranks, If I Hide My Relationship Status On Facebook Will The Other Person See It, Misfits Podcast Members, Symbolab Integral Calculator, Leopard Gecko Tail Wagging, Lou Brock Wife, How Tall Is Soulja Boy, When Sharks Attack Terror In The Gulf, Maggie Coons Nyu, Pinacate Beetle Diet, Meredith Hagner Husband, Anh Do Early Life, Is Eugene Robinson Married, Peter Cullen Wife, Movies With Lunch In The Title, Fortnite Fan Art Thicc, Nikki Uberti In Friends, Tina Versace Net Worth, Bbc Weather Dundee, Oxford Exam Results Publicly Displayed Lists,